opc_loader 

Vision & History / Visie & geschiedenis


It is HempAge’s long-term goal to help the natural resource hemp getting back the reputation it deserves. Regarding a variety of possible fields of application it offers a real alternative to polluting materials.

HempAge wil de reputatie van hennep terug krijgen. Met betrekking tot een verscheidenheid aan mogelijke toepassingsgebieden, hennep biedt een echt alternatief voor vervuilende materialen.

The company Colour Connection, originally active as a fair trade company, merged with the company Hanfzeit in 1999 to form HempAge AG. Ecological textiles, fairly produced and distributed, became the basic message. Above all there was a desire to regain the standing of Hemp material, which had been neglected in the past decades.

A long path began starting with hand woven and plant-dyed Hemp from Thailand, through industrial production in Romania, to the excellent quality we have reached today with our Chinese partners.

Our commitment is not only limited to the development and marketing of textiles, but also includes research work in the areas of extraction and refinement of fibres. In addition we work together with European committees dedicated to disseminating Hemp into other fields such as insulation material or fibre composites. In 2012, HempAge founded a research organization to establish a concrete remedy for the technological shortage in the processing of Hemp.

Het bedrijf Colour Connection, oorspronkelijk actief als een fair trade bedrijf, fuseerde in 1999 met het bedrijf Hanfzeit tot HempAge AG. Ecologisch textiel, geproduceerd en gedistribueerd, werd de basisboodschap. Bovenal is er ook een verlangen om de status van hennepmateriaal te herwinnen, dat in de afgelopen decennia is verwaarloosd.

Startend met handgeweven en met planten geverfde hennep uit Thailand, industriële productie in Roemenië, tot de uitstekende kwaliteit die we vandaag hebben bereikt met onze Chinese partners.

Ons engagement beperkt zich niet enkel tot de ontwikkeling en marketing van textiel, maar omvat ook onderzoek in de gebieden van extractie en verfijning van vezels. Bovendien werken wij samen met Europese commissies die zich richten op het verspreiden van hennep op andere gebieden zoals isolatiemateriaal of vezelcomposieten. In 2012 richtte HempAge een onderzoeksorganisatie op om een concreet middel te vinden voor het technologische tekort in de verwerking van hennep.

“We are strongly committed to our ideals of Fair Trade, Ecology, Sustainability and Quality – and to the continuing resurgence of hemp as one of our most versatile and useful agricultural crops.” Robert Hertel, CEO’’

"We zijn sterk toegewijd aan onze idealen van Fair Trade, Ecologie, duurzaamheid en Kwaliteit - en aan de voortdurende heropleving van hennep als een van onze meest veelzijdige en nuttige landbouwgewassen." Robert Hertel, CEO''


Ecology / Ecologie


Our labels clearly state the percentage of organic cotton and hemp that each piece of clothing is made from. In addition to certified organic cotton, the other components of the clothes (such as zippers, buttons, etc) are certified by Öko-Tex 100.

Op onze labels staat duidelijk het percentage biologisch katoen en hennep waar elk kledingstuk van gemaakt is. Naast gecertificeerde biologische katoen, zijn de andere componenten van de kleding (zoals ritsen, knopen, enz.) Gecertificeerd door Öko-Tex 100.

‘’The rising emergence of misrepresentation of organic certificates is an area in which we have already preventively acted. In this context we have decided on an Organic Content Standard blended (OCS blended) product certification. This guarantees the tracking of organic cotton from field to finished textile.’’

''De toenemende opkomst van een onjuiste voorstelling van organische certificaten is een gebied waarop we al preventief hebben gehandeld. In deze context hebben we besloten om een Organic Content Standard blended (OCS blended) productcertificering te geven. Dit garandeert het volgen van biologisch katoen van veld tot afgewerkt textiel.''

Besides wearing comfort of hemp clothing this admirable plant shows an ecological balance, which is the best in its field.
So the plant does not need either pesticides or herbicides. Furthermore it loosens compacted soil with its deep roots and the water consumption of a hemp crop is significantly less compared to cotton.

Naast het dragen van het comfort van hennepkleding, vertoont deze bewonderenswaardige plant een ecologisch evenwicht, wat de beste is in zijn vakgebied. Dus de plant heeft geen pesticiden of herbiciden nodig. Bovendien maakt het verdichte grond met zijn diepe wortels losser en is het waterverbruik van een hennepteelt aanzienlijk minder in vergelijking met katoen.

Therefore HempAge creates not only colorful and up-to-date fashion, but is also committed to increase the efficiency regarding usability of hemp. For that reason a research and development company was founded in 2011.

Daarom creëert HempAge niet alleen kleurrijke en up-to-date mode, maar streeft het er ook naar om de efficiëntie met betrekking tot de bruikbaarheid van hennep te vergroten. Om die reden werd een onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijf opgericht.

Due to the fact that hemp grows like a weed without needing pesticides or other harmful chemicals, we do not believe it is necessary to certify our hemp material. Moreover, our hemp comes from numerous small farmers including many terraced farms – certifying all of these small farms would result in high costs, which we do not want to pass onto our already medium-price range clothing.

Omdat hennep groeit als een onkruid zonder dat er pesticiden of andere schadelijke chemicaliën nodig zijn, vinden we het niet nodig om ons hennepmateriaal te certificeren. Bovendien is onze hennep afkomstig van een groot aantal kleine boeren. Het certificeren van al deze kleine boerderijen zou hoge kosten met zich meebrengen, die we niet willen doorgeven aan onze kleding met al een medium prijsklasse.


Social Commitment / Sociaal engagement


HempAge does not want to harm anybody.” This social promise was always kept in mind regarding the selection procedure of qualified suppliers. We got an idea on site of the production conditions. Nevertheless there was always the desire to examine these conditions by an independent department in convincing way. A wish, which was not accomplished by many provider of various seals. Only in cooperation with the Dutch Fair Wear Foundation (FWF) HempAge was able to get an idea of their target- oriented and practical approach to remedy social injustices. Since 2009 the hemp label from Adelsdorf is member of the FWF. An organization, which we can warmly recommend.

HempAge wil niemand schaden. Deze sociale belofte is altijd in het achterhoofd gehouden met betrekking tot de selectieprocedure van gekwalificeerde leveranciers. We hebben ter plaatse een idee van de productieomstandigheden. Toch was er altijd de wens om deze productieomstandigheden op een overtuigende manier door een onafhankelijke afdeling te onderzoeken. Een wens, die niet werd behaald door vele aanbieders van verschillende zegels. Alleen in samenwerking met de Nederlandse Fair Wear Foundation (FWF) heeft HempAge een idee gekregen van hun doelgerichte en praktische aanpak om sociale onrechtvaardigheden te verhelpen. Sinds 2009 is het henneplabel van Adelsdorf lid van de FWF. Een organisatie, die we van harte kunnen aanbevelen.
 

Expertise / Expertise


Hemp is an extraordinary material. Anyone who once has worn a garment made of hemp will confirm this thesis. The wear properties convey a certain lightness. Unfortunately the manufacturing and processing is anything but easy in comparison to other materials. Longstanding partnerships with suppliers, networking with competitors and own research are our basis to combine and exchange know-how. A path, which we tread consequently so hemp gets back its textile acceptation it had had in Europe seventy years ago and still has in China: hemp is an exceptionally good material.

Hennep is een buitengewoon materiaal. Iedereen die ooit een kledingstuk van hennep heeft gedragen, bevestigt deze stelling. Helaas is de productie en verwerking allesbehalve eenvoudig in vergelijking met andere materialen. Langdurige partnerschappen met leveranciers, netwerken met concurrenten en eigen onderzoek vormen onze basis om know-how te combineren en uit te wisselen. Een pad dat we consequent betreden, zodat hennep zijn textielacceptatie die het zeventig jaar geleden in Europa had gekregen, terugkrijgt en nog steeds heeft in China: hennep is een uitzonderlijk goed materiaal.