opc_loader 

Print deze pagina:

 Algemene Voorwaarden - PETIT ARTISAN

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5- Herroepingsrecht

Artikel 6 - De prijs

Artikel 7 - Garantie

Artikel 8 - Levering 

Artikel 9 - Betaling

Artikel 10 - Klachtenregeling

Artikel 11 - Geschillen

Artikel 12 - Privacy

Cookies

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Mumtara J.M. - PETIT ARTISAN. Eenmanszaak. Lichterveldestraat 82 A- bus 1, 8820 Torhout - België
Tel: 0486/803 830, info@petitartisan.be, mumtara-jm@outlook.be
Btw-identificatienummer: 0631.853.545

Rekeningnr: BE 83 1030 3941 5515
Bic: NICA BEBB

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Door zijn bestelling te plaatsen, erkent de klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en deze ook aanvaardt.
 3. Weigeren van een order
  PETIT ARTISAN kan in volgende gevallen een bestelling weigeren: 
  Bij vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
  Bij vermoeden dat de bestelling geplaatst wordt voor professionele doeleinden of commercieel gebruik;
  Bij vermoeden dat de klant de intentie heeft de artikelen zelf door te verkopen;
  Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
  Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
  In geval van overmacht;
  In geval van een technische fout.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Benelux.
 2. De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
 3. Ondanks het feit dat de webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of er materiële fouten in voorkomen, of deze niet up to date is. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen van afbeeldingen.
  In geval van specifieke vragen, verzoekt PETIT ARTISAN om vooraf contact op te nemen.
 4. PETIT ARTISAN is wat de juistheid, actualiteit, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Zij kan in geen geval aansprakelijk zijn in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
 5. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door PETIT ARTISAN.
 6. PETIT ARTISAN is gerechtigd om bestellingen te weigeren, leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
 7. De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van PETIT ARTISAN.
 8. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de levering.

Artikel 5 - Herroepingsrecht  Zie ook: https://www.petitartisan.be/bezorgen/   

De consument heeft het recht aan PETIT ARTISAN mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van dit verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met PETIT ARTISAN en dienen de goederen binnen de 5 werkdagen na het ontvangen van de nodige instructies op eigen kosten terug te bezorgen.
Deze kosten worden terugbetaald. Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en gebruiksaanwijzingen kunnen worden teruggenomen. Dit t.a.v. 
PETIT ARTISAN Lichterveldestraat 82 A- bus 1, 8820 Torhout – België. Telefoon 0486/803 830, info@petitartisan.be
Mail het betalingsbewijs van de retour
 door of steek een kopie in de doos. Dit om het juiste bedrag te kunnen terugstorten.

De producten worden terugbetaald binnen de 14 dagen, nadat PETIT ARTISAN de goederen terug in haar bezit heeft.

Levensmiddelen en producten die snel kunnen bederven of verouderen vallen buiten de toepassing van dit recht. Deze producten kunnen aldus niet worden teruggenomen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren. Conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product en zijn terugvorderbaar.

Artikel 6 - De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Indien vervoers-, reservatie- en/of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
 3. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De eventuele bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of producten bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 7 - Garantie

 1. Indien problemen binnen drie maand, te rekenen vanaf de levering.
  Kunt u mij contacteren en kan het probleem besproken worden. De garantie geld enkel indien de beschadiging niet zelf toegebracht is.

 2. PETIT ARTISAN is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken die zich manifesteren na een periode van drie maanden vanaf de levering, noch voor gebreken die werden gemeld later dan drie maanden nadat deze werden vastgesteld.

   

Artikel 8 - Levering 

 1. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van het volledige verschuldigd bedrag. Levering gebeurd via Bpost of DHL.
 2. Tijdens de verlofperiode wordt er niet verzonden, daarna in volgorde van bestelling.
 3. De bestellingen worden dan zo vlug mogelijk opgezonden.
 4. De levering wordt als uitgevoerd beschouwd binnen de afgesproken termijn, hetzij door de aflevering van het goed op het door de klant vermelde adres, hetzij in geval de geadresseerde afwezig is, door het achterlaten van een bericht waarin de ophaalmogelijkheid wordt vermeld.
 5. De koper is verantwoordelijk voor alle informatie die hij met het oog op de levering aan de verkoper verschaft bij het plaatsen van een bestelling.
 6. 5. PETIT ARTISAN kan in geen geval worden aangesproken voor het feit dat de verkochte goederen niet of niet tijdig konden worden geleverd: Als blijkt dat de coördinaten van de geadresseerde door de klant niet correct werden ingevoerd. Of door vertragingen van de post, sluitingsdagen en feestdagen.
 7. Er wordt niet geleverd tijdens weekends. u ontvangt het pakje normaal binnen de 5 werkdagen. Als u betaalt via een overschrijving + 2 dagen. De pakjes worden verzonden na bevestiging betaling.

Artikel 9 - Betaling

 1. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Bancontact - Ideal -MyBank - PayPal of overschrijving - contant bij afhaling tijdens een markt of beurs, zie daarvoor het rubriek 'evenementen' op de webshop
 2. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van het volledig verschuldigd bedrag.
  Met overschrijving kan het tot twee dagen duren eer het bedrag gestort is.
 3. I.g.v. uitzondering kan er worden overeengekomen tussen koper en verkoper, dat de koper de gekochte producten of eventuwele diensten betaald na ontvangt of na bewezen dienst. Mits betaling van een overeengekomen voorschot.
 4. I.g.v. lid 3: Dient de betaling te gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst factuur.
 5. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekstelling een interest van 18% opleveren per maand en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het verschuldigd bedrag. 
  Met een minimum van 25€.
 6. Bij annulering van de bestelling of dienst door de klant wordt het voorschot integraal behouden als schadevergoeding.
 7. Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van het district van de verkoper.
   

Artikel 10 - Klachtenregeling

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de producten of andere tekortkomingen bij de levering, moeten binnen de 8 dagen en via een aangetekend schrijven worden gemeld na de levering van PETIT ARTISAN 
Dit t.a.v. Mumtara J.M. Lichterveldestraat 82 A- bus 1, 8820 Torhout – België. Via telefoon 0486/803 830, info@petitartisan.be

Artikel 11 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van het district van de verkoper.
 3. U kunt zich ook wenden bij Consumentenombudsdienst- FOD Economie.

Artikel 12: Privacy

Privacyverklaring PETIT ARTISAN 25 mei 2018

Identiteit van de ondernemer

Mumtara J.M. - PETIT ARTISAN. Lichterveldestraat 82 A- bus 1, 8820 Torhout - België
Tel: 0486/803 830, info@petitartisan.be
Btw-identificatienummer: 0631.853.545
Rekeningnr: BE 83 1030 3941 5515
Bic: NICA BEBB

Uw privacy is voor Petit Artisan van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel petitartisan.be allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Petit Artisan: Mumtara 0486/803 830, info@petitartisan.be

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. ( http://www.bpost.be en https://www.dhlparcel.nl/nl ) Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, naw-gegevens, (naam, adres en woonplaats) ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer, betalingsgegevens en naw-gegevens (naam, adres en woonplaats). Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens (naam, adres en woonplaats), telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres, factuuradres en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de webwinkel. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Andere partijen

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de webwinkel en aan haar zuster- en/of dochterondernemingen, of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame.

Elke e-mail bevat een afmeldlink. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze webwinkel of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om u te kunnen leveren wat u heeft gekocht.
( http://www.bpost.be en https://www.dhlparcel.nl/nl )In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Contactgegevens Mumtara 0486/803 830, info@petitartisan.be

U hebt de volgende rechten:

- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

- het laten corrigeren van fouten

- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

- intrekken van toestemming

- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit bij Mumtara J.M. Via telefoon 0486/803 830, info@petitartisan.be of schriftelijk Lichterveldestraat 82 A- bus 1, 8820 Torhout – België.

--------------------------------------------------------------

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. bedrijfsnaam gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij PETIT ARTISAN geen cookies ontvangt.


Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u ons een bericht sturen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie 


PETIT ARTISAN
Lichterveldestraat 82A-1
8820 Torhout
België
Tel: 0486/803 830
info@petitartisan.be
IBAN: BE 83-1030-3941-5515
BIC: NICA BEBB
Btw: 0631.853.545

Contact

*